Ako navrhnúť núdzové osvetlenie

SEC / Ako navrhnúť núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie pre váš projekt

SEC, ako jediný slovenský výrobca kvalitných núdzových svietidiel, by vám rád vysvetlil hlavné kritériá a pravidlá, ktoré sú potrebné brať do úvahy pri projektu núdzového osvetlenie pre váš projekt.

Núdzové osvetlenie je potrebné hlavne pre zaistenie bezpečnej evakuácie osôb z priestorov, kde sa vyskytol výpadok napájania elektrickou energiou, ktorý môže byť spôsobený poruchou dodávky elektrickej energie z externého zdroja, či už poruchou napr.na vedení alebo trafostanici, ale i lokálne napr. preťažením siete alebo prerušením vodičov pri stavebných prácach alebo požiari. Evakuácia je dôležitá z priestorov, kde sa zhromažďuje väčší počet osôb ako napr. školy, nákupné centrá, nemocnice, kiná/divadlá, výrobné prevádzky a pod. Núdzové svietidlá by mali byť inštalované min 2m nad podlahou, tak aby bolo zaručené osvetlenie akýchkoľvek prekážok až do výšky 2m nad touto rovinou.

Aké sú požiadavky na núdzové osvetlenie? 

Pri návrhu núdzového osvetlenie je potrebné splniť 3+1 hlavné požiadavky:

 • dosiahnuť minimálnu osvetlenosť únikových ciest, tz. dostatočné zrakové podmienky na evakuáciu
  • intenzita osvetlenia Emin = 1lx (horizontálna osvetlenosť na úrovni podlahy)
  • rovnomernosť osvetlenia Emax:Emin ≤ 40:1
  • index podania farieb Ra>40
  • doba zálohy min.1hod
  • v únikových cestách nie širších ako 2m má byť vodorovná osvetlenosť podlahy v osi únikovej cesty min 1lx a zároveň stredový pás so šírkou nie menšou ako polovica únikovej cesty ma byť osvetlený na min 50% tejto hodnoty
  • širšie únikové cesty sa môžu posudzovať ako skupina 2m širokých pásov alebo sa môžu osvetliť ako pri otvorenom priestranstve (antipanik osvetlenie)
 • osvetlenie otvoreného priestoru (antipanik osvetlenie) – zabezpečuje predchádzaniu paniky a poskytuje osvetlenie, ktoré umožňuje osobám dosiahnúť miesto, z ktorého je úniková cesta identifikovateľná
  • intenzita osvetlenia Emin = 0,5lx (horizontálna osvetlenosť na úrovni podlahy)
  • rovnomernosť osvetlenia Emax:Emin ≤ 40:1
  • index podania farieb Ra>40
  • doba zálohy min.1hod
 • vyznačenie únikovej trasy svietidlami s piktogramom- kadiaľ opustiť postihnutý priestor najkratšou únikovou cestou až ku núdzový východ“. Svietidlá  s piktogramom majú byť inštalované:
  • pri všetkých východových dverách určených na núdzové opustenie priestoru
  • na schodiskách, resp. v blízkosti každej zmeny úrovne podlahy
  • pri každej zmene smeru únikovej cesty
  • na križovatkách chodieb
  • v blízkosti každého požiarneho hlásiča, hydrantu alebo hasiaceho prístroja (špeciálny piktogram hydrantu alebo hasiaceho priestoru v červenej farbe – pozri katalóg SEC) a zároveň je nutné zaručiť ich vertikálnu osvetlenosť v tomto priestore na min 5lx

Jedným z kritérií výberu vhodného svietidla pre daný projekt (okrem jeho dizajnu, IP) je i parameter udávajúci rozoznateľnosť piktogramu, tz z akej vzdialenosti je osoba schopná rozoznať piktogram a tým i smer únikovej cesty. Tento parameter je dôležitý hlavne pri veľkých otvorených priestoroch ako sú obchodné centrá, športoviská, stanice a pod.

S výhodou je možné použiť i tzv. hybridné verzie, ktoré kombinujú funkciu osvetlenia únikových ciest alebo antipanik osvetlenia s vyznačením smeru únikovej cesty “2v1“.

+ Navyše, v špeciálnych prípadoch, je potrebné zabezpečiť osvetlenie priestorov s vysoko rizikovými činnosťami. Jedná sa hlavne o evakuáciu osôb nachádzajúcich sa v potenciálne nebezpečnom procese alebo situácii (napr.laborátóriá, stroje,…). Hladina osvetlenie im musí umožniť bezpečné ukončenie činnosti a zaistenie bezpečnosti obsluhy i ostatných osôb v danom priestore.

 • intenzita osvetlenia Emin = na pracovnej rovine 10% požadovanej intenzity (normálneho) osvetlenia pre danú činnosť a súčasne nemá byť menšia ako 15lx
 • rovnomernosť osvetlenia Emax:Emin ≤ 10:1
 • index podania farieb Ra>40
 • doba zálohy min.1hod, resp. čas existencie rizika pre osoby

Núdzové svietidlo / núdzové svietidla sú na trvalé alebo netrvalé núdzové osvetlenie. Trvalé sú v prevádzke po celý čas, tz. v normálnej prevádzke i počas výpadku elektrickej energie. Netrvalé sú v prevádzke len v prípade výpadku elektrickej energie.

Núdzové osvetlenie môže skupina svietidiel s vlastnou batériou alebo svietidlami napájanými centrálnou batériou  – centrálny batériový systém (ďalej CBS).

Výhodou samostatných núdzových svietidiel s vlastnou batériou sú nižšie investičné náklady (nie je potrebná centrálna batéria a hlavne špeciálne nehorľavá kabeláž, svietidlá sa pripájajú na bežný 230V rozvod).  Zároveň je ale potrebné svietidlá pravidelne kontrolovať a vo svietidlách pravidelne meniť batérie (raz za 4 roky). Pri CBS je životnosť batérií cca.dvojnásobná a sú sústredené na jednom mieste, čo je výhodou, ale na druhej strane prináša riziko nefunkčnosti celého núdzového systému pri poruche CBS samotnej, resp pri prerušení napájacieho vedenia/okruhu k jednotlivým svietidlám.

Kde použiť núdzové svietilá so samostatnou batériou vybavené autotestom?

Stavby s počtom svietidiel menším než 50, v ktorých je možné uskutočňovať pravidelné vizuálne kontroly funkčnosti bez ťažkostí a je možnosť poveriť osobu na vykonávanie pravidelných kontrol a vykonanie záťažového testu nijakým spôsobom neohrozuje prevádzku v objekte. Funkcia AUTOTEST v pravidelných intervaloch (funkčný test 1x/mesiac, záťažový test 1x/rok) overia funkčnosť svietidla automaticky. Výsledok testu je zobrazený kombináciou farebných LED na svietidle, čo je nutné preveriť pravidelne vizuálne na to poverenou osobou.

Kedy použiť CBS?

CBS alebo systém spĺňajúci požiadavky na automatické skúšobné systémy núdzových únikových osvetlení napájaných z batérií podľa STN EN 62034 najmenej typ P:

 • Stavby s vnútorným zhromažďovacím priestorom a celkovým počtom viac ako 100 núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovými modulmi
 • Stavby s celkovým počtom núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom viac ako 50 a viac ako 1/3 z celkového počtu núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom sú umiestnené vyššie ako 4,5 m nad úrovňou podlahy
 • Stavby s požiarnou výškou nad 22,5 m, okrem stavieb na bývanie.
 • Stavby s celkovým počtom viac ako 200 núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovými modulmi.

Vykonávanie kontrol funkčnosti je vo vyššie uvedených objektoch náročné na čas a závislé na ľudskom faktore. V niektorých prípadoch nerealizovateľné. Každopádne je ale na požiarnom projekte kedy a kde použiť CBS alebo núdzové svietidlá s vlastnou batériou.

Potrebujete núdzové svietidlo / núdzové svietidlá alebo ako navrhnúť núdzové osvetlenie? S výberom správneho typu alebo návrhom celého núdzového osvetlenia vám radi pomôžeme.

Chceme len pripomenúť, že SEC je jediný slovenský výrobca núdzových svietidiel. Okrem toho, že sa jedná o slovenské výrobky, by sme radi spomenuli, že so SEC budete mať bezproblémový prístup všetkých náhradných dielov (platí hlavne pre akumulátory, ktoré sa musia pravidelne meniť) do budúcnosti, čo je kľúčový parameter pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti núdzových svietidiel.

Kontakt:

SEC s.r.o.
Ing.Roman Vachal
+421-37-6560818
sec@sec.sk
www.sec.sk

Súvisiace normy a predpisy:
Núdzové osvetlenie vyhláška
Núdzové osvetlenie norma

 • STN EN 1838: 2014 – Požiadavky na osvetlenie. Núdzové osvetlenie
 • STN EN ISO 7010: 2013 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky (ISO 7010: 2011)
 • STN EN 50171: 2003 – Centrálne napájacie systémy
 • STN EN 50172: 2005 – Sústavy núdzového únikového osvetlenia
 • STN EN 50272-2: 2003 – Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 2: Stacionárne batérie
 • STN EN 60598-2-22: 2001 – Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie
 • STN EN 62034: 2007 – Automatické skúšobné systémy núdzových únikových osvetlení napájaných z batérií
 • STN 92 0101: 1997 Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie
 • STN 92 0203: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari Súvisiace právne predpisy
 • Zákon č. 314/2001 z 2. júla 2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška 225/2012 – Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
 • Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci